Tishina (1964)

Movie


Tishina (1964)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Soviet Union
IMDb   7.1 /10
Creators
Director Vladimir Basov
Writer Vladimir Basov
Writer Yuri Bondarev
Information
Release Date1964-01-25
Runtime3h 29mins
GenreDrama
Content Rating
Awards
CompanyMosfilm
CountrySoviet Union
LanguageRussian
Sergey Vokhmintsev
Konstantin Korabelnikov
Larisa Luzhina
Larisa Luzhina
Nina
Natalya Velichko
Natalya Velichko
Asya Vokhmintseva
Nikolay Vokhmintsev
Fyodor Mukomolov
Elga Mukomolova
Sergei Plotnikov
Sergei Plotnikov
Igor Morozov
Vladimir Zemlyanikin
Vladimir Zemlyanikin
Grigori Kosov
Gennadi Nenashev
Gennadi Nenashev
Morkovin
Arkadi Uvarov
Vsevolod Safonov
Vsevolod Safonov
Pavel Sviridov
Lidiya Smirnova
Lidiya Smirnova
Serafima Bykova